%e8%88%87%e5%a6%bb%e8%a8%a3%e5%88%a5%e6%9b%b8%e6%84%9f%e4%ba%ba%e8%82%ba%e8%85%91%ef%bc%8c%e9%9f%93%e5%9c%8b%e7%91%9c%e6%88%96%e6%9c%89%e9%a1%9e%e4%bc%bc%e5%bf%83%e6%83%85(photo_by_%e7%b6%ad%e5%9f%ba%e6%96%87%e5%ba%ab)

試擬韓國瑜告高雄市民書(張瑞雄)

張瑞雄 / 國立台北商業大學校長 2019/03/07 18:11 點閱 6162 次
與妻訣別書感人肺腑,韓國瑜或有類似心情(photo by 維基文庫)
與妻訣別書感人肺腑,韓國瑜或有類似心情(photo by 維基文庫)

國瑜今以此書與高雄抱歉矣!國瑜作此書,淚珠和筆墨齊下,不能竟書,而欲擱筆!又恐高雄不察國瑜衷,謂國瑜忍舍高雄而去,謂國瑜不知高雄之不欲國瑜走也,故遂忍痛為高雄市民言之。

愛高雄勇於參選

國瑜至愛高雄,即此愛高雄一念,使國瑜勇於參選也。國瑜自遇高雄以來,常願天下老百姓都能發財;然遍地政客,滿街酸人,稱心快意,幾家能夠?語云:「仁者老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。」國瑜拿愛高雄之心,助天下人發其大財,所以敢離高雄而去,不顧高雄也。高雄體國瑜此心,於抱怨之餘,亦以天下人為念,當亦樂貢獻國瑜與高雄自身之福利,為天下人謀永福也。高雄其勿痛!

高雄憶否?幾個月前某夕,國瑜嘗語曰:「貨出得去,人進得來,高雄發大財。」高雄初聞言而不信;後經國瑜婉解,雖仍半信半疑,而亦無辭相答。國瑜之意,蓋謂以高雄之弱,必先振興經濟。國瑜先走,留苦與高雄,國瑜心不忍,故思慮再三,國瑜心疼至極也。但為國家計!誰知國瑜卒離高雄而參選乎!

高雄常在我心

國瑜真真不能忘高雄也。回憶高雄街景,一心二聖,三多四維,又五福六合,有七賢八德,有九如十全,為國瑜與高雄奮發之所。上任臘月正月,適冬之望日前後,愛河人影篩月影,依稀掩映。國瑜與大家並肩攜手,活絡高雄,何事不興?何難之有?及今思之,心情振奮。

又回憶二、三年前,國瑜從北農復歸也,高雄不知有我,如今情況不同,國瑜今後有遠行,必以具告,高雄常在我心。國瑜亦既許高雄矣,前些日回國,即欲乘便以參選之事語高雄;及與高雄對,又不能啟口。且以國瑜之小病初癒也,更恐不勝力,故惟日日龜息大法。嗟夫!當時余心之苦,蓋不能以寸管形容之。

國瑜誠願與高雄相守發財。第以今日時勢觀之,上有中央扯後腿,旁有委員風言涼語,外有強敵環視,國瑜輩處今日之台灣,無時無地都有危機,到那時使國瑜眼睜睜看高雄沒落,或使高雄眼睜睜看台灣衰敗,國瑜能之乎?抑高雄能之乎?

事成不成 自有同志

即或倖存,而人民受困苦,徒使小人得志;試問古來幾曾見奸人反省?貧困則較死尤苦也。將奈之何!今日國瑜與高雄幸雙健,天下之人,鰥寡孤獨廢疾而不養者,不可數計;真性情如我輩者,能忍之乎?此國瑜所以敢率性參選,不顧高雄也。

國瑜今日參選無餘憾,高雄事成不成,自有同志者在。貨已出去,人已進來,轉眼發財,高雄其善守之,使之永續。高雄未來之路,國瑜必追蹤也;使國瑜當選,必不忘高雄,國瑜心甚堅;未來不管高雄何人,則亦教其以國瑜路為路,則有國瑜無國瑜,高雄皆可繼續發展也。甚幸!甚幸!

心繫高雄 嘆難留已

國瑜日後雖不在高雄,心心相繫,無日不關心。國瑜今與高雄暫別矣。國瑜若有幸居廟堂之高,遙聞高雄之聲,當奮力相和也。國瑜平日不信有靈,今則又望其真有;今人又言心電感應有道,國瑜亦望其言是實;則國瑜之離開,國瑜精神尚依依高雄旁也,高雄不必以無國瑜憾!

國瑜愛高雄至。高雄幸而遇我,又何不幸立於今日之台灣!國瑜幸而掌高雄,又何不幸而遇今日之台灣!卒不忍獨善其身。嗟乎!紙短意長,所未盡者尚有幾萬千,高雄可以模擬得之。國瑜今雖參選,必不忘高雄矣。希高雄亦不能舍我,時時於背後支持鼓勵,吾輩一起努力!加油!

(仿林覺民《與妻訣別書》而作)


可用鍵盤操作